Verwijderen Backdoor.Sagerunex!gm van Windows XP : Van Afkomen Backdoor.Sagerunex!gm

28 Jun

Verwijderen Backdoor.Sagerunex!gm from Windows 10 Backdoor.Sagerunex!gm creëert een infectie in verschillende dll-bestanden: prntvpt.dll 6.1.7601.17514, NlsData0049.dll 6.1.7600.16385, dmutil.dll 6.0.6001.18000, zipfldr.dll 6.0.2900.2180, InkObj.dll 6.0.6001.18000, ehRecObj.dll 0, gptext.dll 5.1.2600.1106, System.EnterpriseServices.Thunk.dll 2.0.50727.312, avicap32.dll 6.0.6000.16513, perfts.dll 6.0.6001.18000, mqtrig.dll 6.0.6001.18000, agt0413.dll 0, TMM.dll 6.0.6001.18000, pdh.dll 6.1.7600.16385