Trojan.Quasar.B Ongeïnstalleerd: tips om Desinstallatie Trojan.Quasar.B Handmatig

28 Jun

Verwijder Trojan.Quasar.B from Windows 7 Trojan.Quasar.B creëert een infectie in verschillende dll-bestanden: medctroc.dll 5.1.2600.5512, fmifs.dll 6.0.6000.16386, odbcbcp.dll 2000.81.7713.0, p2pnetsh.dll 6.1.7600.16385, GdiPlus.dll 5.1.3101.0, bitsprx6.dll 7.5.7600.16385, NlsLexicons0027.dll 6.0.6001.22211, sysclass.dll 6.0.6000.16386, mshtmler.dll 7.0.6000.16386, fphc.dll 6.1.7601.17514, ntdll.dll 6.1.7600.16695, msdart.dll 2.81.1117.0, btpanui.dll 6.0.6000.16386